Ссылки

 

 

 

Direcţia Învăţămînt,Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector şcolar al DÎTS Glodeni.

Главные вкладки

Direcţia Învăţămînt,Tineret şi Sport Glodeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de inspector şcolar al DÎTS Glodeni.

La concurs pot participa cetăţeni ai RM,cu studii superioare universitare pedagogice şi  vechime de activitate  de cel puţin cinci ani, care la data expirării termenului de depunere a dosarului nu a împlinit vîrsta limită de eşire la pensie, posedă limba română, sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei,nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar prezintă în termen de 10 zile din ziua publicării în presă a avizului, (12-22 februarie 2016) următoarele acte:

formularul de participare specificat în anexa la Regulament,  copia buletinului de identitate, curriculum vitae, copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare, copia carnetului de muncă,certificatul medical, cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Actele vor fi depuse la DÎTS, serviciul resurse umane, bir.28;37.Responsabil T.Glavan.

Relaţii la tel.(0249)2-25-39

Detalii privind desfăşurarea concursului pe pagina web a Consiliului raional.

 

Bibliografia concursului inspector şcolar

·         Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul administrației publice
·         Legea nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcția publică şi statutul funcţionarului public
·         Codul Muncii al Republicii Moldova
·         Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
·         Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 Cu privire la conflictul de interese
·       Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
·         Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare
 Acte normative în domeniul de specialitate
·         Codul Educației nr.152 din 17.07.2014; Monitorul Oficial nr. 319 – 324 din 25.10.14 
·         Regulamentul Ministerului Educaţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.653 din 06.11.2009
·         Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 898 din 24.10.2014 „Cu privire la Inspectoratul Şcolar Naţional
·         Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 944 din 14.11.2014 Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 "Educaţia 2020"
·         Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea liceelor, aprobat prin ordinul ministrului nr. 415 din 06 noiembrie 2006
·         Regulamentul de atestare a cadrelor didactice şi manageriale, aprobat prin ordinul ministrului nr. 336 din 03 mai 2013 şi nr. 454 din 31 mai 2012
·         Cadrul Naţional de referinţă al curriculumului. Curricula Naţionale
·         PLANUL – CADRU pentru învăţămîntul primar, gimnazial, mediu general şi liceal pentru anul 2015 – 2016
·         Standarde de calitate pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului
·        HG nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului
·         HG 732 din 16 septembrie cu privire la Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și Serviciul raional/municipal de asistenta psihopedagogică
·         HG Nr. 523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020
·         HG Nr. 432 din 20.04.2007  pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea și socializarea copiilor din instituțiile de tip rezidențial.