Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcția Finanțe

Numele, Prenumele

Funcția

Telefon

Nicolaev Fevronia

șef direcție

22250

Cojocaru Larisa

contabil-șef

24407

Bazemba Ina

specialist principal

23459

Scripcaru Ina

specialist superior

23459

Dobrovinscaia Galina

specialist principal

25284

Brațișevscaia Tatiana

specialist principal

25284

Romaniuc Tatiana

Specialist superior

24407

Sandu Tereza

Specialist principal

24407

 

Secretar dactilograf

22588

Conac  Lucia

Specialist pe probleme juridice

22588

                                                                                               

  REGULAMENT

AL DIRECŢIEI   FINANŢE  GLODENI

I. Dispoziţii generale

Prezentul regulament este elaborat avînd ca bază Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006  privind administraţia publică locală; Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale;  Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008  cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice; Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.

1.Direcţia Finanţe este o subdiviziune structurală din subordinea autorităţii reprezentative şi deliberative a unităţii administrativ-teritoriale  de nivelul al doilea.

Direcţia Finanţe activează sub conducerea autorităţii executive  a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea (Preşedintele raionului Glodeni).

2.În activitatea sa , Direcţia Finanţe se călăuzeşte de Constituţie şi Legile Republicii Moldova , decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului şi Guvernului, prezentul regulament, ordinile, dispoziţiile şi instrucţiunile Ministerului Finanţelor, deciziile autorităţii reprezentative şi deliberative a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.

3.Direcţia Finanţe este persoana juridică, dispune de ştampilă şi cont trezorerial în trezoreria teritorială.

4.Obiectivul de bază al Direcţiei Finanţe constă în asigurarea implimentării politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea şi asigurarea efectuării lucrului de elaborare, aprobare şi executare a bugetului raionului.

 

II. Structura, personalul şi organizarea activităţii

Direcţiei Finanţe Glodeni

 

 

5.Structura  şi statele de personal a Direcţiei Finanţe se aprobă de către autoritatea reprezentativă şi deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu recomandările Guvernului.

6.Autoritatea reprezentativă şi deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale respective poate opera modificări în structura Direcţiei Finanţe şi să distribuie personalul în cadrul acesteia în funcţie de necesităţile şi particularităţile unităţii administrativ-teritoriale respective.

 

 1. Şeful Direcţiei Finanţe Glodeni se desemnează în funcţie, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, înştiinţînd Ministerul Finanţelor.
 2. Personalul Direcţiei Finanţe se desemnează în funcţie pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, cu excepţia personalului care efectuiază deservirea tehnică.
 3. Direcţia Finanţe activează sub conducerea şefului Direcţiei Finanţe, care poartă răspundere personală pentru îndeplinirea funcţiilor atribuite direcţiei.
 4. Şeful Direcţiei Finanţe:
 • Elaborează şi aprobă funcţiile (fişele de post) pentru fiecare angajat;
 • Elaborează şi aprobă planurile de lucru ale Direcţiei Finanţe;
 • Efectuiază evaluarea profesională şi aprecierea performanţelor;
 • Execută controlul permanent al respectării ordinii interne de serviciu şi a disciplinei de muncă.

   III. Funcţiile Direcţiei Finanţe

10.În cadrul Direcţiei Finanţe este formată următoarea subdiviziune , care exercită următoarele funcţii:

10.1 Secţia elaborarea şi administrarea bugetului

 1. asigură estimarea veridică şi economic argumentată a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pentru care organizează şi realizează următoarele:
 • analizează sistematic datele privind dezvoltarea social-economică  a unităţii administrativ-teritoriale, pentru elaborarea proiectului de buget;
 • analizează mersul executării bugetului;
 • efectuiază estimările privind executarea scontată la venituri şi cheltuieli în anul curent, analizînd datele operative despre încasarea veniturilor la buget, starea reţelei, statelor şi contingentelor instituţiilor bugetare , materialelor întocmite în urma controalelor;
 • participă la întocmirea pronosticului dezvoltării social-economice a unităţii administrativ-teritoriale respective;
 1. întocmeşte în termenii stabiliţi de Ministerul Finanţelor  conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anului/anii viitor/i, pronosticul bugetului raionului.

  În acest sens :

 • întocmeşte planul organizatoric privind desfăşurarea activităţilor  de elaborare a proiectului bugetului şi proiectului dispoziţiei autorităţii executive despre aprobarea acestuia;
 • analizează sursele de venituri ce se formează în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi cheltuielile suportate de la bugetele unităţilor respective , întru estimarea bazei fiscale a unităţii administrativ-teritoriale respective şi a calculării normativelor de cheltuieli ce revin în mediu la un locuitor pentru fiecare grupă de cheltuieli;
 • comunică autorităţilor publice din sate, în termenile stabilite de legislaţie,(după primirea de la Ministerul Finanţelor a indicaţiilor metodologice, privind prognozele macroeconomice, principiile de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul/anii viitor/i), prognozele normativelor de defalcări de la veniturile regularizatoare (impozitul pe venitul persoanelor juridice, impozitul pe venitul persoanelor fizice, impozitul pe bunurile imobiliare) la bugetele locale şi unele momente specifice de calculare a mărimii transferurilor către aceste bugete de la bugetul raional;
 • pregăteşte indicaţii metodice privind întocmirea proiectelor de buget în adresa executorilor (ordonatorilor) de buget finanţaţi de la bugetul raional, elaborează formulare vizînd indicii utilizaţi la formarea proiectelor de buget;
 • solicită şi recepţioniază proiectele bugetelor locale;
 • elaborează proiectul bugetului raional;
 • generalizează proiectele  bugetelor locale şi proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi le prezintă Ministerului Finanţelor conform formelor şi termenii stabiliţi;
 • întocmeşte proiectul deciziei a anexelor la proiect, precum şi alte date adiţionale şi le prezintă autorităţii executive pentru a fi înaintate spre examinare şi aprobare autorităţii reprezentative şi deliberative a unităţii administrative de nivelul al doilea
 • structura veniturilor bugetului respectiv prevăzute pentru anul bugetar următor ;
 • cheltuielile, structura şi destinaţia lor;
 • balanţa bugetului (în cazurile prevăzute de legislaţie);
 • normativele defalcărilor de la veniturile generale de stat la bugetele locale;
 • transferurile cu destinaţie specială de la bugetul respectiv la bugetele locale pentru retribuirea muncii, contribuţiile asigurării sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat şi primele de asigurare de asistenţă medicală pentru angajaţii instituţiilor sferei sociale, conform alin 3, art. 8 din Legea finanţele publice locale;
 • transferurile din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de la bugetul respectiv la bugetele locale;
 • cuantumul fondului de rezervă;
 • efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul respectiv;
 • sumele mijloacelor preconizate spre încasare de către fiecare instituţie publică finanţată de la bugetul respectiv, din executarea lucrărilor , prestarea serviciilor sau alte activităţi desfăşurate contra plată şi tarifele pentru aceste lucrări şi servicii;
 • cheltuielile care vor fi finanţate în mod prioritar;
 • nota explicativă la proiectul bugetului.
 1. asigură funcţionarea instituţiilor publice finanţate din bugetele raionale, precum şi a altor măsuri şi activităţi ce ţin de competenţele sale, pentru care:
 • efectuiază dirijarea metodologică a planificării bugetare;
 • verifică corectitudinea întocmirii devizelor de cheltuieli ale instituţiilor publice, corespunderea indicatorilor din devizele respective şi a calculelor anexate la devizele date cu alocaţiile aprobate în buget şi cu clasificaţia bugetară, precum şi a mijloacelor obţinute de către acestea de la prestarea serviciilor contra plată şi a fondurilor extrabugetare;
 • efectuiază verificarea corectitudinii listelor tarifare ale pedagogilor, şi altor angajaţi ai instituţiilor publice, corectitudinea şi veridicitatea calculării salariilor în instituţiile publice finanţate de la buget;
 • întocmeşte sau asigură întocmirea repartizărilor pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor;
 • întreprinde măsuri întru asigurarea finanţării ritmice a activităţii instituţiilor publice finanţate din bugetul raional;

 

 1. analizează bugetele locale aprobate vizînd corespunderea acestora cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 2. prezintă Ministerului Finanţelor bugetul aprobat al raionului, pentru a fi incluse în bugetul public naţional;
 3. prezintă Ministerului Finanţelor bugetul aprobat al raionului, în modul stabilit registrele repartizărilor veniturilor între bugetul raional, bugetele locale, precum şi normativele defalcărilor din veniturile regularizatoare ale bugetelor respective;
 4. pregăteşte materialele şi în caz de necesitate înaintează propuneri de rectificare a bugetului raional;
 5. perfectează documentele necesare la contractarea de împrumuturi atît pe termen scurt, cît şi pe termen lung de la bugetul de stat, din sistemul financiar şi de la alţi creditori în conformitate cu prevederile legale;
 6. analizează şi prezintă autorităţii executive, autorităţii deliberative şi reprezentative informaţia despre utilizarea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale;
 7. participă în caz de necesitate la efectuarea de revizii în instituţiile publice ţi în primăriile satelor;
 8. întreprinde măsuri concrete vizînd optimizarea cheltuielilor bugetului.
 9.  
 10. 11. Contabilitatea bugetară

ţine evidenţa contabilă a executării bugetului raional, după caz;

ţine registrul şi duce evidenţa acordării şi rambursării împrumuturilor, care se utilizează pentru finanţarea deficitului bugetar cauzat de decalajul de casă sau celor contractate pentru cheltuieli de capital pe termen lung;

 1. ţine evidenţa contabilă a îndeplinirii devizului de cheltuieli a Direcţiei Finanţe şi asigură integritatea bunurilor aflate la bilanţa acestuia;
 2. zilnic verifică cu trezoreriile teritoriale  corectitudinea reflectării în evidenţă a veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional după caz;
 3. ţine evidenţa contabilă a investiţiilor în întreprinderile subordonate  administraţiei publice locale, finanţarea cărora s-a efectuat din bugetul raional, după caz;
 4. anual generalizează şi analizează rapoartele financiare ale întreprinderilor subordonate administraţiei locale, raportează autorităţilor administraţiei publice locale;
 5. în termenele stabilite, întocmeşte rapoarte trimestriale şi anuale privind execuţia bugetului unităţii administrativ- teritoriale de nivelul al doilea pentru a fi prezentate autorităţii reprezentative şi deliberative;
 6. de comun cu secţia elaborării şi administrării bugetului înaintează propuneri privind stabilirea termenilor de prezentare a rapoartelor trimestriale şi anuale privind execuţia bugetelor satelor, precum şi a devizelor de cheltuieli ale instituţiilor finanţate din bugetele raionale;
 7. primeşte, examinează şi totalizează rapoartele privind execuţia bugetelor satelor, precum şi a devizelor de cheltuieli ale executorilor de buget;
 8. în termenele stabilite de către Ministerul Finanţelor prezintă rapoartele trimestirale şi anuale privind execuţia bugetului raionului;
 9. exercită controlul asupra stării evidenţei contabile în contabilităţile (inclusiv centralizate) primăriilor satelor, precum şi a instituţiilor publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;
 10. verifică corectitudinea întocmirii dărilor de seamă privind executarea devizelor de venituri şi cheltuieli pe mijloace şi fonduri extrabugetare;
 11. verifică corectitudinea întocmirii rapoartelor privind execuţia bugetelor satelor şi a devizelor de cheltuieli ale instituţiilor finanţate de la bugetul raional;
 12. acordă ajutor metodologic şi practic executorilor (ordonatorilor) de buget în probleme ce ţin de evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă privind executarea bugetelor şi îndeplinirea devizelor de cheltuieli;
 13. sistematic organizează şi petrece seminare despre aplicarea actelor normative şi materialelor instructive privind evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă privind executarea bugetelor satelor, devizelor de cheltuieli ale executorilor (ordonatorilor de buget);
 14. asigură examinarea la timp a demersurilor , propunerilor şi petiţiilor cetăţenilor în problemele ce ţin de evidenţa şi gestiunea contabilă în instituţiile publice.

12. Specialist pe probleme juridice

 1. elaborează sau participă la elaborarea proiectelor de acte normative, ce ţin de activitatea Direcţiei Finanţe;
 2. efectuiază sistematizarea, evidenţa şi păstrarea actelor normative;
 3. efectuiază expertize juridice ale proiectelor actelor normative primite spre examinare;
 4. reprezintă în modul stabilit de legislaţia în vigoare interesele Direcţiei Finanţe în instanţele judecătoreşti şi alte organe;
 5. acordă autorităţilor administraţiei publice locale asistenţă juridică pe chestiunile ce ţin de competenţă;
 6. acordă lucrătorilor Direcţiei Finanţe asistenţă juridică.

h)  ţine evidenţa cadrelor prin:

  - Întocmirea documentelor de angajare, transfer, concediere, pensionare, acordare a concediilor, înregistrare a certificatelor medicale;

  - Completarea, păstrarea şi evidenţa carnetelor de muncă.

13. Secretar - dactilograf :

a) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat.

IV. Drepturile şi responsabilităţile

Direcţiei Finanţe

14. Direcţia Finanţe este în drept să :

 1. dispună de patrimoniu şi să-l gestioneze;
 2. să înainteze propuneri în instanţele ierarhic superioare vizînd perfecţionarea şi eficientizarea procesului de elaborare, aprobare şi execuţie a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
 3. să înainteze autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea solicitări, privind efectuarea în caz de necesitate a controlului administrativ, a unor acte adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, care conform prevederilor legii privind administraţia publică locală urmează a fi înaintate oficiului teritorial al Cancelariei de Stat pentru verificarea legalităţii;
 4. să efectuieze controlul tematic asupra respectării disciplinei financiare în procesul de elaborare şi execuţie a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
 5. să verifice corectitudinea întocmirii repartizărilor pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi a modificărilor acestora;
 6. să verifice respectarea limitelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective.
 7. să suspendeze efectuarea defalcărilor de la veniturile regularizatoare şi a transferurilor la bugetele locale, în conformitate cu prevederile articolelor 23 şi 24 din Legea privind finanţele publice locale;
 8. să solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice materiale necesare pentru elaborarea şi execuţia bugetului unităţii administrativ-teritoriale.

15. Direcţia Finanţe este responsabilă de:

respectarea Constituţiei şi Legilor Republicii Moldova, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova , prevederilor hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor  Ministerului Finanţelor;

 1. executarea deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi a dispoziţiilor autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;
 2. respectarea garanţiilor autonomiei financiare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea privind finanţele publice locale şi art. 88 din Legea privind administraţia publică locală;
 3. reflectarea corectă şi obiectivă a rezultatelor controalelor efectuate în documentele întocmite în urma controalelor;
 4. păstrarea arhivei şi asigurarea integrităţii documentelor, neadmiterea deterioarării sau pierderea lor.

V. Dispoziţii Finale

16. Direcţia Finanţe colaborează cu :

Inspectoratul Fiscal Teritorial al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat în procesul elaborării şi executării bugetului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;

Unitatea trezoreriei de stat din unitatea administrativ- teritorială, Direcţia Teritorială Inspectare Financiară a Serviciului control financiar şi revizie al Ministerului Finanţelor al RM;

subdiviziunile structurale ale Departamentului Statiatică şi Sociologie;

alte instituţii şi organizaţii.