Parteneriate

 
consiliul-judetean-bistrita-nasaud.jpg
 
 
iasi - logo.PNG
 
 
sigla-cjph-desktop.png
 
 
 
 
 
 
   
                        
 
  
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pașaportul raionului

              În conformitate cu Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.764-XV din 27.12.2001, raionul Glodeni ca administrație publică locală este elementul principal în rezolvarea problemelor de interes local, care joacă un rol-cheie în dezvoltarea unităților administrativ-teritoriale și în asigurarea serviciilor publice necesare cetățenilor.

            Din punct de vedere geografic raionul Glodeni este situat în partea de Nord-Vest  a  Republicii Moldova, așezat  la 168 km de capitala țării or.Chișinău. Raionul se mărginește la  Vest cu rîul Prut, la  Nord cu raionul Rîșcani, la Est cu mun.Bălți, la Sud cu raionul Fălești 

            Suprafața totală a raionului constituie - 75417,78 ha.

            Raionul Glodeni include 19 primării cu 35 localități, inclusiv orașul Glodeni, suprafața totală a raionului fiind de 75,4 mii ha, ceea ce reprezintă 2,23 % din teritoriul țării (3384,6 mii ha).  Densitatea populației este de 75,6 locuitori pe 1 km.p.

  Clima Raionul Glodeni este temperat continentală. Temperatura medie anuală constituie +8,5 C. Temperatura medie sezonieră constituie -4,5 C iarna, iar vara+15,5 C.Precipitațiile anuale ajung pînă la 380 mm .

            Reședința raionului este orașul Glodeni cu o populate de 10,3 mii locuitori, reprezentînd 17,5 % din întreaga populație a raionului.

  Solurile sunt principala bogăție a raionului Glodeni. De prelucrarea și utilizarea eficientă a acestora depinde atît economia raionului, cît și cea națională. Cele mai răspîndite soluri sînt cernoziomurile, care ocupă circa 70 la sută din terenurile agricole și circa 55 la sută din suprafața totală a raionului. Bonitatea medie a solurilor raionului este apreciată cu 72 baluri. Suprafata totală a Fondului silvic al raionului constituie 10,6 mii ha (14,08 %) din teritoriul raionului Glodeni. Plantațiile forestiere 10,4 mii ha sau 13,9 % din teritoriul raionului Glodeni.

  Suprafața totală a pădurilor masive din raionul Glodeni constituie 7,6 mii ha, inclusiv : pădurile masive gestionate de întreprinderile silvice de stat Gospodăria Silvică Glodeni 3,6 mii ha, Rezervația Naturală “ Pădurea Domnească” - 2,8 mii ha și pădurile gestionate de administrațiile publice locale ale raionului – 1,2 mii ha.

 Zăcămintele minerale din raza de activitate a Agenției Ecologice Glodeni sunt reprezentate de: piatră spartă, argilă, nisip - ca materie primă pentru construcții și în alte scopuri. Aceste zăcăminte sunt extrase în mod deschis.

          Conform raportului statistic, la situația din 01.01.2012, raionul Glodeni are o populație stabilă de 58,8 mii locuitori, ceea ce constituie 1,65% din populația Republiciii. Mediul rural al raionului Glodeni concentrează cea mai mare parte a populației (82,5%), restul 17,5% reprezintă populația urbană care este concentrată în orașul Glodeni.

          Populația raionului Glodeni este multinațională: moldoveni - 44,6 mii, ucraineni - 11,8 mii, ruși -1,7 mii, romi -0,3 mii, polonezi -0,2 mii,  alte naționalități - 0,2 mii.

           Din punct de vedere al organizării teritorial - administrative raionul Glodeni este constituit din 35 localități, concentrate în 19 primării:

 

Centrul raional – oraşul Glodeni

 

Unităţi administrativ-teritoriale de nivelul I

19

Total localităţi

35

Inclusiv:

 

Oraşe

1

Localităţi din componenţa oraşelor

1

Sate (comune)

18

Localităţi din componenţa satelor (comunelor)

33

 

 

         Ramurile principale de activitate din  raionul Glodeni  sînt agricultura, industria prelucrătoare,  industria de construcție și comerțul

          În raionul Glodeni la situația din 01.01.2012 activau 7049 întreprinderi, dintre care întreprinderi cu proprietate privată - 6793,  publică - 249.

 

Întreprinderi individuale

unități

565

Gospodării țărănești

unități

5834

Cu drept de persoană juridică

unități

401

Posesori de potență

unități

168

 

          Ramura de bază a economiei o constituie agricultura. Terenurilor cu destinație agricolă le revine 74,7  la sută din suprafața totală a raionului.

          În sectorul agrar își desfășoară activitatea 5 cooperative agricole cu o suprafață de 2523 ha, 3 societăți pe acțiuni (198 ha), 47 societăți cu raspundere limitată (30670 ha) și 6333 gospodării țărănești care prelucrează 7463 ha.

          În industria alimentară principalele întreprinderi sunt:

  • fabrica de zahăr – SRL  ” Magvest “ (fosta SA “Glodeni zahăr), cu o capacitate de prelucrare în 24 ore a 3 mii tone de sfeclă de zahăr, zahărul fabricat este cel mai calitativ din Republică;
  • fabrica de pîine CP “Panifcoop” Glodeni, produce 500-550 tone de produse de panificație pe an;
  •  fabrică de prelucrare a cărnii – SRL “Negmat Com”,  cu un volum anual de vînzări pînă la 10 mln lei  și  SA “Tutun CTC “Glodeni care  achiziționează anual pînă la 1500 tone de tutun verde, inclusiv de producere proprie pînă la 900 tone, colectează anual circa 230-240 tone de tutun uscat din care: 120-130 tone de producție proprie.

           În localitățile raionului activează 20 oloinițe, 30  mori  și 8  brutării.

           Rețeaua de transporturi în raionul Glodeni include 2 tipuri de transport contemporan - auto și  feroviar cu căile de comunicație respective .

           Rolul principal în asigurarea serviciilor de transport revine transportului auto, care asigura cele mai importante legături economice cu localitățile Republicii.

           În raionul Glodeni, de întreținerea drumurilor se ocupă Societătea pe Acțiuni "Drumuri Glodeni ",  care deservesc 235,5  km de drum auto comun, dintre care 72,62  km  de importanță națională și 162,88 km de însemnătate locală.

Orașul Glodeni  are legătură feroviara cu or. Bălți prin tronsonul de cale ferată. Serviciul de bază oferit de stația din Glodeni este transportul de mărfuri .

           În raionul Glodeni rețeaua ocrotirii sănătății este alcătuită din: un spital raional, un centru al medicilor de familie, o stațiune raională de urgența, 8 centre de sănătate  independente, 12 oficii ale medicilor de familie, 4 oficii de sănătate și 5 farmacii.

           Actualmente în raion rețeaua de învățămînt preuniversitar cuprinde 57 instituții, din care 29 instituții preșcolare, 13 gimnazii, 13 licee și  2 școli primare.

În domeniul sportului, raionul dispune total de  96 edificii sportive , inclusiv : un stadion cu capacitatea de peste 500 locuri, 64 terenuri sportive, 18 săli de sport (9x18m), 3 săli de sport (24x12m), 9 încăperi adoptate pentru participarea exercițiilor fizice și sportului, 2 încăperi amenajate cu trenajoare, 3 încăperi adaptate în instituțiile preșcolare, 7 terenuri de mini-fotbal    ( 1 cu gazon sintetic).

        În or.Glodeni activează Școala de Meserii nr.17, care pregătește cadre de următoarele specialități : zidari, sudori, lăcătuși , bucătari, barmeni și altele.

         În domeniul culturii raionul dispune de 27 case și cămine culturale, 32 biblioteci publice, 3 școli de artă, de muzică și de artă plastică, 7 muzee .

         Numărul colectivelor artistice care activează permanent în localitățile raionului este de 85, din care 17 sunt „model”. Menținerea și susținerea activității acestor colective este esențială, ele fiind pîrghia de armonizare a valorilor locale și naționale la valorile internaționale. Cele mai active așezăminte culturale cu activitate permanentă a colectivelor populare sînt cele din satele Hîjdieni, Ciuciulea, Cajba, Petrunea, Struzovca  și or. Glodeni.

Orașul Glodeni este gazda mai multor activități culturale de importanță națională și internațională. Cele mai însemnate din ele sunt: “ Cîntă de răsună lunca“ –festivalul național de muzică populară pentru copii și tineret.

O alta latura a patrimoniului cultural este activitatea meșteșugăreasca. Puțini meșteri populari din zona Glodenilor reușesc prin munca migăloasă a meșteșugăritului popular să-și asigure traiul familiei.

         Euroregiunea „Prutul de Sus” functionează în baza Acordului semnat la 29 august 2008.

Parteneri:

  •  Romania (județele Suceva, Botoșani );
  • R. Moldova (raioanele Briceni, Ocnița, Rîșcani, Glodeni, Edineț, Fălești, Sîngerei);
  • Ucraina, Regiunea Cernăuți, Ivano Frankovsk.

          Unul din principalele obiective ale Euroregiunii vizează intensificarea activității Euroregiunii la nivelul relațiilor externe prin inițierea de noi parteneriate și colaborări cu structuri similare din UE, precum și implicarea directă în activitatea desfășurată de organizațiile internaționale ce reprezintă interesele regiunilor (Adunarea Regiunilor Europei, Adunarea Regiunilor Europene de Frontiera etc).

          Surse de informare în cadrul raionului sînt: ziarul saptămînal „ Cîmpia Glodenilor”, postul de radio național, postul de televiziune și radio local TV Prim Glodeni, posturile de televiziune naționale.

   Pe teritoriul raionului activează de asemenea companiile de televiziune prin cablu TV Prim Glodeni, prin intermediul cărora se transmit posturi de televiziune naționale și internaționale.